Privacy and Terms

PRIVACY & TERMS

Ons website adres is: https://vrouweninretail.nl.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Hierin wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om de verklaring periodiek te raadplegen.

Vrouwen in Retail verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website. Dit om haar klanten zo goed mogelijk te helpen en haar (commerciële) doelstellingen te bereiken.
Vrouwen in Retail verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van je persoonsgegevens is:

CuriousYou
Burgemeester Pabstlaan 10-D6
2131 XE Hoofddorp
KvK nummer 61667153

Voor vragen kun je altijd contact opnemen via linda@curious-you.nl of 06-27071616

Welke persoonsgegevens verwerkt Vrouwen in Retail ?

Vrouwen in Retail verwerkt de volgende persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening:
Voor- en achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Emailadres

(hierna te noemen: NAWTE) van klanten, leveranciers en relaties.

Vrouwen in Retail  verwerkt deze gegevens om met haar klanten te kunnen communiceren en haar werkzaamheden te kunnen administreren. Dit geldt tevens voor de bedrijven waar Vrouwen in Retail  mee samenwerkt (leveranciers en relaties). Ook hiervan bewaart Vrouwen in Retail de NAWTE gegevens.

Nieuwsbrief
Vrouwen in Retail  stuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Hiervoor kan je je altijd gemakkelijk weer afmelden via de afmeld optie in de nieuwsbrief. Het doel van het versturen van de nieuwsbrief is je op de hoogte te houden van de activiteiten van Vrouwen in Retail en het doen van eventuele aanbiedingen met betrekking tot de diensten van Vrouwen in Retail. 

Website
Op de website maakt Vrouwen in Retail gebruik van Google Analytics tags. Zo wordt er bijgehouden welk verkeer er op de website is, en probeert Vrouwen in Retail de website te optimaliseren voor gebruik. De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of emailadres.

Rechten van betrokkenen: inzage en correctie
Onder de privacy regelgeving heb je als persoon van wie gegevens worden verwerkt een aantal rechten, zoals het recht op inzag en correctie. Vrouwen in Retail doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

Heb je tips of opmerkingen? Laat het dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via linda@curious-you of via 06 27071616.

Je hebt het recht op:
Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens Vrouwen in Retail van jou verwerkt. En Vrouwen in Retail vertelt je graag meer over het hoe en waarom ze die gegevens verwerkt.
Rectificatie: Heb je het idee dat Vrouwen in Retail de verkeerde gegevens van jou heeft? Laat het dan weten, dan wordt het direct gecorrigeerd.
Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die Vrouwen in Retail van jou heeft laten verwijderen. Het kan zijn dat die gegevens voor andere doeleinden nog wel verwerkt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren (Belastingdienst, etc.)
Beperking verwerking: Heb je het idee dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist worden verwerkt? Dan kun je die verwerking ook laten beperken als je daar een gegronde reden voor hebt. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van je gegevens door Vrouwen in Retail.
Bezwaar (verzet): Je kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of ontvangst van marketinginformatie. Dan zal Vrouwen in Retail  die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Je kunt je voor de nieuwsbrief afmelden via de afmeldmogelijkheid in de betreffende mailing.
Gegevensoverdraagbaarheid: Dit is het recht om je persoonsgegevens over te (laten) dragen als de verwerking van persoonsgegevens door Vrouwen in Retail berust op jouw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
​​
Daarnaast kun je ook:
Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat Vrouwen in Retail  niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de AP.
​​
Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Klantdata worden verwijderd, maximaal 3 jaar na het beëindigen van de samenwerking.

Doorgifte naar landen buiten de EER
Je persoonsgegevens worden alleen door Vrouwen in Retail of door Vrouwen in Retail ingeschakelde derden opgeslagen of verwerkt buiten de EER als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Verstrekking aan derden
Voor de uitvoering van onze diensten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld technische dienstverleners. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Vrouwen in Retail en Vrouwen in Retail draagt er zorg voor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Vrouwen in Retail optreden als verwerker, hebben een verwerkersovereenkomst met Vrouwen in Retail afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij alleen persoonsgegevens verwerken in opdracht van Vrouwen in Retail. Soms is Vrouwen in Retail  wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Deze wettelijke verplichting uitgezonderd, zal Vrouwen in Retail nooit persoonsgegevens aan derden verstrekken.

Derden
01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
02. WPManaged

De website en back-ups van de website worden gehost bij WPManaged. Gegevens die jij achterlaat op de websites van Vrouwen in Retail zijn op de servers van WPManaged opgeslagen.

03. Aanmelder.nl

Aanmeldingen voor events, georganiseerd door Vrouwen in Retail , worden via aanmelder.nl verwerkt. Gegevens die hierbij worden achtergelaten, worden opgeslagen op de servers van aanmelder.nl

Beveiliging
Vrouwen in Retail  neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Websites van derden

Op de website van Vrouwen in Retail is een aantal links naar websites van derden te vinden. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op die websites van derden en Vrouwen in Retail is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je op de desbetreffende website het privacy statement van deze organisatie lezen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:
CuriousYou, Burgemeester Pabstlaan 10-D6, 2131 XE Hoofddorp, linda@curious-you.nl
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 04-09-2019.

Deel met je collega's